Akcja Promocyjna „Guitar Help”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi „Akcja Promocyjna Guitar Help”.
 2. Organizatorem Usługi jest Guitar Help ul.Sandomierska 23 lok 52, 02-567 Warszawa
 3. Integratorem Usługi jest MNI PREMIUM S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-503), przy ul.Żurawiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS NR 0000292045, o kapitale zakładowym 30 050 000,00zł., NIP 526-10-35-684.
 4. Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:
  1. SMS – „Short Message Service” świadczoną w standardzie GSM zgodnie z MoU GSM;
  2. Użytkownik – abonent sieci telefonii komórkowej;
 5. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
 6. Osoby niepełnoletnie lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą, pod nadzorem i na odpowiedzialność ich opiekuna prawnego.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki wykonywania połączeń lub wysyłania do Organizatora wiadomości SMS przez osoby do tego nieuprawnione.
 8. Usługa jest dostępna od 3 grudnia 2011r. do dnia 5 stycznia 2012r..
 9. Usługa jest oferowana na terytorium Polski.

§2 Korzystanie z Usługi

 1. Warunkiem skorzystania z Usługi jest wysłanie przez Użytkownika wiadomości tekstowej SMS na numer 7141 , o treści GITARA. Po zarejestrowaniu SMS przez Organizatora w systemie Użytkownik staje się użytkownikiem Serwisu.
 2. Koszt jednego SMS to 1 zł netto/bez Vat (słownie: jeden złoty netto) 1,23 zł brutto/z Vat (słownie: jeden złoty dwadzieścia trzy grosze brutto).
 3. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator wysyła zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy.
 4. Na wiadomość SMS od Użytkownika wysyłana jest odpowiedź w postaci instrukcji w jaki sposób dokonać zakupu bonu o wartości 250 zł na serwis gitary w sklepie jest Guitar Help ul.Sandomierska 23 lok 52, 02-567 Warszawa co najmniej jednej wiadomości SMS.
 5. Każde zgłoszenie dokonane przez danego Użytkownika, identyfikowane przez numer telefonu, z którego wysyła wiadomość SMS przez cały czas trwania konkursu jest rejestrowane w systemie teleinformatycznym Integratora i przypisywane do numeru telefonu komórkowego Uczestnika.
 6. W  przypadku, gdy Użytkownik chce cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji SMS należy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać mail zawierający tylko numer telefonu Użytkownika oraz w temacie wiadomości wpisać słowo „STOP”. Numer Uczestnika zostanie usunięty z bazy rozsyłowej, niezwłocznie jednak nie później jak po upływie 5 dni roboczych.

§3 Inne postanowienia

 1. Reklamacje i roszczenia związane z  Usługą  należy zgłaszać Organizatorowi wyłącznie na  piśmie z uzasadnieniem na adres: MNI PREMIUM S.A. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa.  Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie w ciągu 14 dni od jej otrzymania. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia SMS wysyłanych przez Użytkowników, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry i skuteczność dostarczenia wiadomości SMS.
 2. W Usłudze mogą wziąć jedynie wiadomości SMS wysyłane za pośrednictwem polskich operatorów telefonii komórkowej, wiadomości SMS wysyłane za pośrednictwem SMS nie biorą udziału w konkursie.
 3. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. Materiały reklamowe mają jedynie moc informacyjną.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi;
  2. Korzystanie z Usługi przez osoby nie uprawnione do użytkowania telefonu komórkowego;
  3. Szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi;
  4. Problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
  5. Korzystanie z Usługi przez Użytkowników w niezgodzie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi;
  6. Przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany te obowiązują od dnia umieszczenia www.guitarhelp.pl
 6. Z treścią niniejszego Regulaminu można zapoznać się w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.guitarhelp.pl
 7. Wysłanie wiadomości SMS przez użytkownika jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o innych serwisach prowadzonych przez Organizatora.

Kontakt

Serwis Guitar Help

czynne pon.-pt. 8-19, sob. 10-14

ul. Sandomierska 23 lok. 52
02-567 Warszawa

tel. +48 691 441 628
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.